Grundig rådgivning og installation af renseanlæg

Pilerenseanlæg

Pilerenseanlæg

Miljørigtig afledning af husholdningsspildevand

Pilerensningsanlæg kan være helt uden afledning til naturlige recipienter (vandløb, sø, hav, jord osv.) dvs. at alt spilde- og regnvand bliver opsuget af piletræerne eller fordamper.

Pileanlæg kan dog etableres uden bund, således at det vand, der ikke bliver opsuget eller fordamper, siver ned i jorden. Sådanne anlæg skal udføres efter regler om nedsivningsanlæg. 

Anlæg med fast bund udføres uden krav om afløb, og pileanlæg kan derfor anvendes overalt, selv i følsomme vandindvindingsområder eller områder med høj grundvandsstand.

Spildevandet pumpes til pileanlægget og i anlæggets længderetning etableres en sivegrøft af vaskede nøddesten (16/32) eller en række Bioblokke til at fordele spildevandet. Fordelingsledningen lægges i frostfri dybde, dvs. 0,60 m under terræn. Bioblokkene og sivegrøft skal, undtagen på undersiden, dækkes med en roduigennemtrængelig geotekstil.

Der skal etableres en ca. 30 cm høj jordvold omkring anlægget for at hindre overfladevand i at løbe ind i bassinet. Jordvolden kan også (ved særlig kraftige regnskyl) tilbageholde vandet i anlægget indtil det får tid til at synke ned.

Dimensionering bør foretages af eksperter. Et almindeligt anlæg vil normalt være 1,5 m dybt og have et overfladeareal på 200 – 400 m2, alt efter husstandens størrelse, vaner og vandforbrug, nedbøren og jordens evne til at indeholde vand det første år samt tidspunkt for etablering.

Få et uforpligtende tilbud